igif
igif
slogan customkey
igif
Home
über mich
Preise
Kontakt
Impressum
igif igif

Sie suchen

 

einen professionellen Übersetzer (Deutsch >< Vietnamesisch) 

für Übersetzungen mit Beglaubigung Ihrer Urkunden, Zeugnisse, Dokumente, Verträge, Betriebsanleitungen, Kataloge, Webseiten und Korrespondenzschreiben für Ihre Geschäftspartner im In- und Ausland?

 

einen professionellen Dolmetscher (Deutsch >< Vietnamesisch)

für Konferenz, Gerichts-, Geschäfts-, und Vertragsverhandlung, Delegationsbegleitung, Firmen- und Produktpräsentation, Lehr- und Berufsausbildung, Werkbesichtigung?

 

Dann setzen Sie sich bitte mit mir in Kontakt!

 

Meine Fachgebiete:        

Rechtswesen, Technik, Wirtschaft, Politik und Medizin

Meine Berufserfahrung:  

über 30 Jahre Erfahrung mit Konferenz-, Simultan- und Konsekutivdolmetschen

 

 

 

Anh chị tìm

 

một người biên dịch chuyên nghiệp tiếng Đức >< Việt

để dịch có chứng thực các chứng chỉ, văn bản, hợp đồng, hướng dẫn sử dụng, trang mạng, thư từ trao đổi với đối tác trong và ngoài nước?

 

một người phiên dịch chuyên nghiệp tiếng Đức >< Việt

để dịch trực tiếp cho hội nghị, hội thảo, đàm phán, trình bày doanh nghiệp và sản phẩm, đi dịch cho đoàn công tác, đào tạo nghề nghiệp, thăm quan doanh nghiệp?

 

Anh chị có thể liên hệ với tôi.

 

Những lĩnh vực chuyên môn của tôi:    

Tư pháp, kỹ thuật, kinh tế, chính tr và y h c.

 

Kinh nghiệm nghề nghiệp của tôi:          

Hơn 30 năm kinh nghiệm dịch hội nghị,  dịch đồng thời và dịch đuổi.

 

igif
igif
igifigif
igifigif
igif
igif
igif igif
igif igif igif
botleftgif botrightgif
botgif igif